Nová legislativa v oblasti posuzování shody stanovených výrobků

Dne 3. března 2016 byl vydán zákon č. 90/ 2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, podle kterého se řídí posuzování shody stanovených výrobků namísto dosavadního zákona č. 22/1997 Sb.

Dále byla dne 30. března vydána nařízení vlády, která zapracovávají příslušné předpisy EU a stanovují pravidla a postupy pro posuzování shody s platností od 20. dubna 2016:

  • NV č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh (směrnice 2014/32/EU) – nařízení se vztahuje na stanovená měřidla, z výrobků ZPA se týká elektroměrů pro měření činné energie. Nahrazuje a ruší NV č. 464/2005 Sb.
  • NV č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich uvádění na trh (směrnice 2014/30/EU) – nařízení se vztahuje na ostatní elektrotechnické výrobky ZPA. Nahrazuje a ruší NV č. 616/2006 Sb.
  • NV č. 118/2016 Sb. o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh (směrnice 2014/35/EU) – nařízení se vztahuje na ostatní elektrotechnické výrobky ZPA. Nahrazuje a ruší NV č. 17/2003 Sb.

Počínaje 20. dubnem 2016 se posuzování shody stanovených výrobků uváděných na trh EU řídí dle nových předpisů. Mezi nové požadavky patří mimo jiné povinnost výrobců vypracovat k výrobkům tzv. EU prohlášení o shodě a na výrobku uvádět svoji kontaktní adresu (její umístění není blíže specifikováno).