Politika bezpečnosti
informací

Politika bezpečnosti informací společnosti definuje základní strategii a zásady týkající se managementu zabezpečení informací (ISMS) v souladu s ČSN ISO/IEC 27001, určuje základní bezpečnostní pravidla pro provoz, používání a údržbu informačních a komunikačních technologií s cílem zajistit požadovanou dostupnost a ochranu informací a minimalizaci škod vzniklých v důsledku možných bezpečnostních incidentů.

Hlavní zásady práce s informacemi a způsob jejich zabezpečení
 • zajistit odpovídající ochranu osobních údajů v souladu s platnou legislativou,
 • vytvářet a prosazovat systém řízeného přístupu k informacím,
 • začleňovat zabezpečení informací do odpovědnosti za práci,
 • zajišťovat systematické vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců v oblasti bezpečnosti informací,
 • provádět stálou identifikaci bezpečnostních incidentů a přijímat účinná opatření pro zlepšování bezpečnosti informací,
 • zpracovávat soubory opatření pro zachování kontinuity pro případy závažného výpadku v oblasti informací, tato opatření pravidelně přezkušovat a ověřovat,
 • zabezpečovat informační systémy, internet, elektronickou poštu a další způsoby výměny informací přístupných veřejnosti,
 • zabezpečovat systém fyzického přístupu do prostor pro snížení ohrožení informačního majetku,
 • prosazovat politiku bezpečného pracoviště: čistý stůl, prázdné obrazovky a odpadkové koše,
 • prosazovat bezpečnostní pravidla pro přenosná počítačová zařízení a jiné nosiče informací,
 • zajišťovat spolehlivou kontrolu celé interní sítě proti působení zlomyslného softwaru,
 • udržovat, chránit a rozvíjet informační majetky, spolehlivě zálohovat informační systémy,
 • pravidelně monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika a incidenty,
 • zabezpečit požadavky vyplývající ze smluvních závazků a obecně závazných právních předpisů,
 • zabezpečit včasnou dostupnost informací – doba kritické dostupnosti informací musí být stanovena, a to v souladu s jejich významem,
 • zamezit nežádoucí modifikaci informací,
 • zamezit zneužití nebo ztráty informací – musí být definována odpovědnost a způsob ochrany při přístupu k informacím a do prostor kde se nachází informační majetky
 • provádět stálou identifikaci bezpečnostních incidentů a přijímat účinná opatření pro zlepšování bezpečnosti informací; pravidelně monitorovat a vyhodnocovat bezpečnostní rizika
 • analyzovat příčiny porušení pravidel a přijímat účinná opatření s cílem, aby se v budoucnu neopakovala.
Odpovědnost zaměstnanců
 • každý zaměstnanec, kterému byl umožněn přístup k informačním prostředkům pro potřeby výkonu pracovní činnosti, přebírá odpovědnost za bezpečné nakládání s těmito prostředky a za ochranu informací ve své působnosti,
 • politika bezpečnosti informací a související dokumentace je závazná pro všechny zaměstnance s přístupem k informacím, a to bez ohledu na zastávanou funkci, pozici či roli ve společnosti. Všichni zaměstnanci nesou v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl zodpovědnosti za dodržení, resp. porušení pravidel, s nimiž byli seznámeni. Všichni zaměstnanci jsou povinni předepsaným způsobem reagovat na závady, poruchy a bezpečnostní incidenty, které se vyskytnou a upozornit na ně v souladu s příslušnými zásadami a směrnicemi.
Prohlášení managementu

V souladu s požadavky ČSN ISO/IEC 27001 vyhlásilo vedení společnosti Politiku bezpečnosti informací jako svůj závazek. Záměrem vedení je podporovat cíle a principy bezpečnosti informací.

       Ing. Hynek Brázda                                                                                             Ing. Aleš Mikula, MBA 

Představitel vedení pro ISMS                                                                                       Generální ředitel

 

aktualizováno ke dni 22.02.2022