Politika ochrany životního prostředí a BOZP

Hlavní prioritou společnosti ZPA Smart Energy a.s. je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti a při zachování bezpečného pracovního prostředí našich zaměstnanců a spolupracovníků. Klademe také důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávanými produkty na životní prostředí a bezpečnost práce.

Ochranu životního prostředí a důsledný přístup ke zvyšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci považujeme za velmi
významný aspekt v podnikání společnosti. Proto se neustále snažíme neustále vyhledávat a minimalizovat rizika, která vznikají při pracovní činnosti v naší společnosti.

Zároveň preventivně působíme proti vzniku možných negativních dopadů našeho působení na životní prostředí a bezpečnost práce.

Naše firma je certifikována dle systému ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Snažíme se náš systém ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neustále zdokonalovat vyhodnocováním ukazatelů a jejich následným zlepšováním se snažíme vylepšit oblast ochrany životního prostředí a BOZP v naší firmě.

                          ČSN EN ISO 14001 : 2005                                                 ČSN OHSAS 18001     

Umožňujeme přístup všech zainteresovaných stran k informacím o environmentálních aspektech, dopadech a environmentálním profilu naší společnosti a také o stavu BOZP managementu v naší společnosti. Pravidelně informujeme zaměstnance a zainteresované strany o rizicích souvisejících s prací a s našimi výrobky. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a zainteresovanými stranami.

Při všech činnostech potřebných pro realizaci poskytování služeb zákazníkům plníme ustanovení platných legislativních předpisů ČR a mezinárodních smluv, ke kterým se zavázala česká vláda.

Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o problematice životního prostředí a bezpečnosti práce. Vzděláváme a školíme zaměstnance ve znalostech právních předpisů v oblasti životního prostředí a BOZP. Doplňujeme kvalifikaci zaměstnanců tak, aby znali důsledky a dopady činnosti společnosti na životní prostředí a BOZP včetně možné prevence.

Vedení společnosti pravidelně přezkoumává stanovenou environmentální politiku a politiku BOZP, cíle a programy za účelem trvalého zlepšování a zdokonalování našeho působení na životní a pracovní prostředí tak, aby dopady naší činnosti na životní prostředí a bezpečnost práce byly v maximální možné míře minimalizovány.