Politika kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce

Vysoká kvalita našich výrobků a služeb a spokojený zákazník je nejvyšším cílem naší společnosti. Jsme zavázáni k naplňování těchto cílů ve všech oblastech činností ZPA Smart Energy s plněním zákonných a normativních požadavků a při vytváření bezpečného pracovního prostředí našich zaměstnanců a spolupracovníků. Klademe také důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činností firmy a dodávanými výrobky na životní prostředí a bezpečnost práce. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.

Naším hlavním záměrem je, abychom byli chápáni jako silný a spolehlivý partner našich zákazníků, jsme připraveni vyvíjet produkty a komplexní řešení naplňující jejich potřeby. Vždy pružně reagujeme na změnu požadavků a potřeb našich zákazníků.

Vytváříme prostředí, ve kterém každý pracovník ZPA Smart Energy přispívá prostřednictvím odpovídající kvalifikace ke stálému růstu úrovně kvality výrobků a služeb za rozumnou cenu. Trvalé a účinné zvyšování kvalifikace a pravidelné vzdělávání všech pracovníků jsou spolu s podporou motivace důležitou součástí řízení společnosti. Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o problematice životního prostředí a bezpečnosti práce. Vzděláváme a školíme zaměstnance ve všech znalostech v oblasti životního prostředí a BOZP tak, aby znali důsledky a dopady činnosti společnosti na životní prostředí a BOZP.

Náš systém managementu usiluje o co nejvyšší možnou shodu našich výrobků se standardy kvality. Současně požadujeme od všech dodavatelů akceptování našich principů a cílů v oblasti kvality a jejich plnou podporu.

Usilujeme o včasné dodávky našich výrobků a služeb ve stabilní kvalitě s garantovanou životností a uplatňujeme politiku prevence a průběžného zlepšování kvality výrobků a služeb v celém dodavatelském řetězci.

Současně s uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, a proto již v rámci návrhu nových výrobků se zamýšlíme nad celým životním cyklem s cílem minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Ochranu životního prostředí a důsledný přístup k ochraně zdraví při práci považujeme za velmi významný aspekt při podnikání naší společnosti. Snažíme neustále vyhledávat a minimalizovat rizika, která vznikají při pracovní činnosti v naší společnosti a minimalizujeme jejich negativní dopady na firmu i životní prostředí. Neustále vyhledáváme a snižujeme rizika BOZP.

Umožňujeme přístup všech zainteresovaných stran k informacím o environmentálních aspektech, dopadech a environmentálním profilu naší společnosti a také o stavu BOZP managementu v naší společnosti. Pravidelně informujeme zaměstnance a zainteresované strany o rizicích souvisejících s prací a s našimi výrobky. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a ostatními zainteresovanými stranami.

Naše společnost má certifikován integrovaný systém managementu kvality podle norem ČSN EN ISO 9001, systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy ČSN ISO 45001 a systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 27001.

V oblasti měřidel jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů podle postupu D, Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. (ekvivalent směrnice 2014/32/EU, tzv. MID), který nás opravňuje dodávat elektroměry ZPA Smart Energy na trh EU na úrovni stanovených měřidel. Nad rámec požadavků MID také splňujeme požadavky německé legislativy v oblasti metrologie, které se týkají elektroměrů určených pro německý trh.