Politika ochrany životního prostředí a BOZP

Hlavní prioritou společnosti ZPA Smart Energy je uspokojování potřeb zákazníků v požadovaných termínech a v požadované kvalitě výrobků a služeb při optimálních nákladech společnosti a při zachování bezpečného pracovního prostředí našich zaměstnanců a spolupracovníků. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činnosti firmy a námi dodávanými produkty na životní prostředí a bezpečnost práce.

Zároveň preventivně působíme proti vzniku možných negativních dopadů našeho působení na životní prostředí a bezpečnost práce. Jedině tak můžeme zajistit základní podmínky pro dlouhodobý rozvoj firmy.

Certifikace ISO

Naše společnost je certifikována dle systému ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Snažíme se náš systém ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce neustále zlepšovat stálým vyhodnocováním a zlepšováním environmentálního profilu a zlepšováním výkonnosti v oblasti BOZP.

                          ČSN EN ISO 14001 : 2005                                                 ČSN OHSAS 18001      

Otevřenost

Umožňujeme přístup všech zainteresovaných stran k informacím o environmentálních aspektech, dopadech a environmentálním profilu společnosti. Pravidelně informujeme zaměstnance a zainteresované strany o rizicích souvisejících s prací a s našimi výrobky. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a zainteresovanými stranami.

Legislativa

Při všech činnostech potřebných pro realizaci poskytování služeb zákazníkům plníme ustanovení platných legislativních předpisů ČR a mezinárodních smluv, ke kterým se zavázala česká vláda.

Vzdělávání zaměstnanců

Zvyšujeme povědomí zaměstnanců o problematice životního prostředí a bezpečnosti práce. Vzděláváme a školíme zaměstnance ve znalostech právních předpisů v oblasti životního prostředí a BOZP. Doplňujeme kvalifikaci zaměstnanců tak, aby znali důsledky a dopady činnosti společnosti na životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci včetně možné prevence.

Prevence a neustálé zlepšování

Vedení společnosti pravidelně přezkoumává stanovenou environmentální politiku a politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, cíle a programy za účelem trvalého zlepšování a zdokonalování našeho působení na životní a pracovní prostředí tak, aby dopady naší činnosti na životní prostředí a bezpečnost práce byly v maximální možné míře minimalizovány.