Politika kvality

Vysoká kvalita našich výrobků a služeb a spokojený zákazník je nejvyšším cílem naší společnosti. Jsme zavázáni k provádění těchto cílů ve všech oblastech činností ZPA Smart Energy a to s respektováním všech zákonných a normativních požadavků.

Naším záměrem je být chápáni jako silný a spolehlivý partner našich zákazníků, jsme být připraveni vyvíjet produkty a komplexní řešení naplňující potřeby zákazníka a pružně reagovat na změnu jejich potřeb.

Vytváříme prostředí, ve kterém každý pracovník ZPA Smart Energy přispívá prostřednictvím odpovídající kvalifikace ke stálému růstu všech standardů kvality. Trvalé a účinné zvyšování kvalifikace a pravidelné vzdělávání všech pracovníků jsou spolu s podporou motivace důležitou součástí řízení společnosti.

Náš systém řízení kvality usiluje o co nejvyšší možnou shodu našich výrobků se standardy kvality. Současně požadujeme od všech dodavatelů akceptování našich principů a cílů v oblasti kvality a jejich plnou podporu.

Usilujeme o přesné dodávky našich výrobků a služeb ve stabilní kvalitě s garantovanou životností a uplatňujeme politiku prevence (tj. „napoprvé správně“) a také politiku průběžného zlepšování kvality výrobků a služeb v celém dodavatelském řetězci.

Současně s tím si však uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, a proto přebíráme odpovědnost za konstrukci výrobků, která umožní efektivní využití energie a surovin a jejich recyklaci po ukončení životnosti výrobků. Ochranu životního prostředí a důsledný přístup ke zvyšování zdraví při práci považujeme za velmi významný aspekt při podnikání naší společnosti.

Naše společnost má certifikován systém řízení kvality podle norem ČSN EN ISO 9001, systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy ČSN EN OHSAS 18001 a systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ISO/IEC 27001.

V oblasti elektroměrů jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů v souladu s nařízením vlády č. 120/2016 Sb. (ekvivalent směrnice 2014/32/EU, tzv. MID), který nás opravňuje provádět posouzení shody vyráběných elektroměrů dle uvedené směrnice a uvádět tyto výrobky na trh EU jako stanovené výrobky bez nutnosti prvotního ověření dle příslušné národní legislativy.

 

               ISO 9001:2016                             ČSN EN ISO 14001 : 2016                            OHSAS 18001 : 2008