Politika kvality

Kvalita našich výrobků a služeb a její trvalé zvyšování je nejvyšším cílem všech pracovníků společnosti. Jsme zavázáni k provádění těchto cílů ve všech oblastech činností ZPA Smart Energy.

Naším záměrem je být chápáni jako profesionální partner našich zákazníků, být kdykoli připraveni splnit jejich požadavky a rychle reagovat na změnu jejich potřeb.

Vytváříme prostředí, ve kterém každý pracovník ZPA Smart Energy přispívá prostřednictvím odpovídající kvalifikace ke stálému růstu všech standardů kvality. Trvalé a účinné zvyšování kvalifikace a pravidelné vzdělávání všech pracovníků jsou spolu s podporou motivace důležitou součástí řízení společnosti.

Náš systém řízení kvality usiluje o co nejvyšší možnou shodu našich výrobků se standardy kvality. Současně požadujeme od všech dodavatelů akceptování našich principů a cílů v oblasti kvality a jejich plnou podporu.

Usilujeme o přesné dodávky našich výrobků a služeb, uplatňujeme politiku prevence (tj. „napoprvé správně“) a také politiku průběžného zlepšování kvality výrobků a služeb v celém dodavatelském řetězci.

Současně s tím si však uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, a proto přebíráme zodpovědnost za konstrukci výrobků, která umožní efektivní využití energie a surovin a jejich recyklaci po ukončení životnosti výrobků. Ochranu životního prostředí a důsledný přístup ke zvyšování zdraví při práci považujeme za velmi významný aspekt při podnikání naší společnosti.

Naše společnost má certifikován systém řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001, systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy ČSN EN OHSAS 18001 a nově systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN/IEC 27001.

V oblasti elektroměrů jsme držiteli certifikátu o systému managementu jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů podle postupu D, Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. (směrnice 2014/32/EU - MID), který nás opravňuje provádět posouzení shody elektroměrů dle uvedené směrnice MID a uvádět elektroměry na trh EU jako stanovené výrobky bez nutnosti prvotního ověření dle příslušné národní legislativy zákazníka.

               ČSN EN ISO 9001 : 2009                             ČSN EN ISO 14001 : 2005                            ČSN OHSAS 18001