Politika kvality, ochrany,
životního prostředí a
bezpečnosti práce

Vysoká kvalita našich výrobků i služeb a spokojený zákazník jsou nejvyšším cílem naší společnosti. Jsme zavázání plnit tyto cíle ve všech oblastech činností ZPA Smart Energy včetně plnění zákonných a normativních požadavků i při vytváření bezpečného pracovního prostředí našich zaměstnanců a spolupracovníků. Klademe důraz na postupy, které jsou šetrné z hlediska dopadu činností firmy na životní prostředí i na bezpečnost práce. Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování integrovaného systému managementu.

Naším hlavním záměrem je, aby nás zákazníci vnímali jako silného a spolehlivého partnera. Jsme připraveni vyvíjet produkty a komplexní řešení naplňující jejich potřeby a požadavky. Vždy pružně reagujeme na nečekané změny.

V ZPA Smart Energy přispívá každý pracovník svojí odpovídající kvalifikací k růstu úrovně kvality výrobků a služeb za rozumnou cenu. Trvalé a účinné zvyšování jejich způsobilosti a pravidelné vzdělávání všech pracovníků jsou spolu s podporou motivace důležitou součástí řízení společnosti. Školíme své zaměstnance tak, aby znali důsledky a dopady činností společnosti na životní prostředí a BOZP.

Systém managementu usiluje o co nejvyšší shodu našich výrobků se standardy kvality. Současně od všech našich dodavatelů požadujeme akceptování principů a cílů v oblasti kvality.

Usilujeme o včasné dodávky našich výrobků a služeb ve stabilní kvalitě s garantovanou životností. Uplatňujeme politiku prevence a průběžného zlepšování kvality výrobků a služeb v celém dodavatelském řetězci.

Současně si uvědomujeme vliv naší činnosti na okolí, a proto se již v rámci návrhu nových výrobků zamýšlíme nad celým životním cyklem s cílem minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí. Ochranu životního prostředí a důsledný přístup k ochraně zdraví při práci považujeme za velmi významný aspekt při podnikání naší společnosti. Snažíme se vyhledávat a minimalizovat rizika, která vznikají při pracovní činnosti v naší společnosti a minimalizujeme jejich negativní dopady na firmu i životní prostředí. Vyhledáváme a snižujeme rizika BOZP.

Všem zainteresovaným stranám umožňujeme přístup k informacím o environmentálních aspektech, dopadech i environmentálním profilu ZPA Smart Energy a také o stavu BOZP managementu v naší společnosti. Pravidelně informujeme zaměstnance i partnery o rizicích souvisejících s prací a s našimi výrobky. Podporujeme výměnu informací a otevřený dialog se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, orgány státní správy a ostatními stranami.

Naše společnost má certifikován integrovaný systém managementu kvality podle norem ČSN EN ISO 9001, systém ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví podle normy ČSN ISO 45001 a systém managementu bezpečnosti informací v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 27001.

V oblasti měřidel jsme držiteli certifikátu systému managementu kvality pro výrobu, výstupní kontrolu a zkoušení elektroměrů podle postupu D, Nařízení vlády č. 120/2016 Sb. (ekvivalent směrnice 2014/32/EU, tzv. MID), který nás opravňuje dodávat elektroměry ZPA Smart Energy na trh EU na úrovni stanovených měřidel. Nad rámec požadavků MID také splňujeme požadavky německé legislativy v oblasti metrologie, které se týkají elektroměrů určených pro německý trh.

Ochrana životního prostředí

Reklamace

Reklamační řád společnosti ZPA Smart Energy a.s.

V reklamačním řádu se dočtete o pravidlech, které v ZPA Smart Energy
uplatňujeme při řešení zákaznické reklamace dodaného výrobku.

Výrobek můžete reklamovat na adrese:
  • ZPA Smart Energy a.s., Komenského 821, 54101 Trutnov, Česká republika.
Reklamace musí obsahovat:
  • vaše kontaktní údaje: jméno, příjmení, kontaktní adresu (doručovací), telefon a email (kde vás můžeme informovat o stavu řešení nebo doplnit
    informace o reklamovaném výrobku),
  • reklamovaný výrobek s popisem vady,
  • doklad o zakoupení zboží (stačí kopie).

Kompletní Reklamační řád si můžete stáhnout
zde.

Případně můžete svou reklamaci podat přes Reklamační list,
který je k dispozici ke stažení zde.