Všeobecné obchodní podmínky ZPA Smart Energy a.s. č. 2/2019

Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) vydané ve smyslu ustanovení §1751 a zákona č. 89/2012 Sb, Občanský zákoník (dále jen OZ) se vztahují na obchodní závazkové vztahy vyplývající ze smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy na dodávku zboží, nebo služby prodávajícím resp. poskytovatelem ZPA Smart Energy (dále jen ZPA SE). Smlouva se považuje za uzavřenou písemným potvrzením návrhu smlouvy bez výhrad a doplňků a vrácením zpět do ZPA SE neprodleně, není-li uvedeno jinak. Všeobecné obchodní podmínky jsou veřejně přístupné na: www.zpa.cz. Podpisem smlouvy s nimi kupující souhlasí bez výhrad.

Předmět smlouvy, cena, doprava
 1. Výrobek uvedený ve smlouvě má označení v souladu s technickou dokumentací ZPA SE. Pokud to výrobek vyžaduje, je dodáván s atestem, osvědčením atd., pokud není dohodnuto jinak.
 2. Ceny jsou smluvní a jsou sjednány v kupní smlouvě, smlouvě o dílo nebo jiné smlouvě. Cena se rozumí v měně za MJ. K ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.
 3. Prodejní cena zahrnuje základní obal určený technickou dokumentací. Rozměrné zásilky a zásilky s větší hmotností jsou dodávány ve vratných obalech. Je povinností kupujícího uvedený obal vrátit do 30 dnů, nebo dohodnout úhradu vratného obalu s prodávajícím. Po této lhůtě vzniká právo prodávajícího uvedené obaly účtovat v plné výši.
 4. Způsob dopravy je sjednán ve smlouvě a řídí se dle INCOTERMS 2010, standardně FCA (EXW) ze závodu.
 5. Již 15 dní (a méně) před sjednaným termínem dodávky je prodávající oprávněn zahájit plnění dodávky.
 6. Má-li prodávající předmět koupě odeslat na místo plnění nebo určení, platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 7. Vlastnické právo přechází na objednávajícího dnem převzetí zboží.
 8. Není-li dohodnuto jinak, dílčí dodávky zboží jsou dovoleny.
Vznik smlouvy a odstoupení od smlouvy
 1. Kupní smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
 2. V případě, že je dohodnuta záloha kupní ceny, nabývá kupní smlouva účinnosti dnem zaplacení této zálohy, pokud bylo uskutečněno v dohodnuté lhůtě. V případě úhrady zálohy po uplynutí stanovené lhůty nabývá smlouva účinnosti, neodmítne-li prodávající zálohu přijmout do 15 dnů ode dne platby. Jestliže platba zálohy nebude sjednána, je v platnosti bod 9. VOP.
 3. Je-li dohodnuta záloha na kupní cenu, považuje se dohoda za podstatnou podmínku pro nabytí účinnosti kupní smlouvy. Nesplní-li kupující povinnost uhradit včas zálohu, řídí se účinnost kupní smlouvy ustanovením bodu 10. VOP.
 4. Odstoupit od sjednané kupní smlouvy je možné jen po vzájemné dohodě mezi oběma smluvními stranami.
 5. V případě uzavření dohody o ukončení smlouvy na návrh kupujícího, je kupující povinen uhradit prodávajícímu vzniklou škodu, např. náklady na rozpracovanou výrobu, odběr menšího než sjednaného množství apod.
 6. V případě nedodržení smluvního ujednání ze strany kupujícího a odstoupení od smlouvy je prodávající oprávněn uplatnit náhradu vzniklých škod a nákladů vzniklých s plněním.
Platební podmínky
 1. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat ihned při předání dodávaného zboží prvnímu veřejnému dopravci, při osobním odběru, nebo po jinak dohodnutém plnění dodávky. Způsob a lhůta pro provedení úhrady je daná Kupní smlouvou.
 2. Faktura se považuje za včas uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího.
 3. Faktura se zásadně nepřikládá ke zboží a je odesílána odděleně.
 4. V případě nedodržení platebních podmínek kupujícím, je prodávající oprávněn vyúčtovat úrok z prodlení v dohodnuté výši: 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, nepřesahuje-li prodlení 30 dnů od stanoveného data platby. 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přesahující 30 dnů od stanoveného data platby.
 5. Prodlení prodávajícího s dodáním zboží opravňuje kupujícího k uplatnění smluvní pokuty vůči prodávajícímu. Smluvní pokuta se řídí stejnými částkami v % a dnech jako v bodě 16. VOP.
Záruka a odpovědnost za vady
 1. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne dodání, pokud nebyla stanovena jinak.
 2. Uplatňování odpovědnosti za vady se řídí § 619 – § 627 NOZ.
 3. Reklamace vadného zboží v záruční době se řídí platným reklamačním řádem společnosti ZPA Smart Energy a.s., který je veřejně přístupný na: www.zpa.cz.
Vyšší moc
 1. Obě strany jsou oprávněny pozastavit plnění svých povinností ze smlouvy po dobu, po kterou trvají okolnosti vyšší moci.
 2. Za vyšší moc se považují zejména: stávka, epidemie, požár, přírodní katastrofa, mobilizace, válka, povstání, zabavené zboží, embargo, nezaviněná regulace odběru elektrické energie, teroristický útok apod.
 3. Strana dovolávající se postižení vyšší mocí musí tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit druhé straně a provést veškerá opatření ke zmírnění následků vyplývajících z neplnění smluvních povinností.
 4. V případě vyšší moci trvající déle než šest měsíců, jsou obě strany oprávněny od smlouvy odstoupit. Vyšší moc vylučuje nárok na uplatnění majetkových sankcí proti straně postižené vyšší mocí.
Ostatní ujednání
 1. Výrobek je schopen bezpečného provozu. Výrobce vydal Prohlášení o shodě dle §13 zákona 22/97 Sb. V každé technické specifikaci výrobce upozorňuje na rizika a nebezpečí vyplývající z nesprávné manipulace s výrobkem.
 2. Způsob likvidace obalového materiálu se řídí zákonem o obalech č. 477/2001Sb. Prodávající má uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění s firmou EKO – KOM pod klientským číslem EK-F00070041.
 3. Prodávající ve smyslu §37k zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. zajišťuje zpětný odběr svých výrobků a jejich ekologickou likvidaci.

Zvláštní ujednání se specifikuje zásadně písemně buď přílohou, nebo je uvedeno v KS.

Potvrzením kupní smlouvy souhlasí kupující s těmito všeobecnými obchodními podmínkami ZPA Smart Energy a.s.